WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

PEDAGOGIKA

 


Studia pierwszego stopnia 
Czas trwania: 6 semestrów
Tytuł zawodowy: licencjat 

Specjalności w ramach kierunku*:      

 • edukacja ustawiczna i doradztwo zawodowe on-line  
 • pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z socjoterapią 
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • logopedia
 • edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
 • edukacja przedszkolna z arteterapią  
 • edukacja przedszkolna i terapia pedagogiczna
 • pedagogika rodziny i opieka nad dzieckiem 
 • opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
 • pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego 
 • pedagogika przedszkolna z językiem angielskim 

Absolwenci studiów I stopnia uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów podstawowych jak
i kierunkowych oraz innych, np. języków obcych, technologii informacji, bhp, ergonomii.

Treści programowe umożliwiają studentom zdobycie szerokiej wiedzy między innymi:

 • z pedagogiki
 • filozofii
 • socjologii

oraz wykształcą umiejętności jej praktycznego wykorzystania i zastosowania w codziennym życiu. Pozwolą skutecznie komunikować się z dziećmi, osobami dorosłymi, a także różnymi instytucjami wspomagającymi proces kształcenia i wychowywania.

Studentom pedagogiki proponujemy następujące specjalności: 


Edukację ustawiczną i doradztwo zawodowe on-line
 
Absolwenci tej specjalności uzyskują wiedzę istotną dla zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia
i wychowania, niezbędną do planowania rozwoju edukacyjnego i zawodowego młodzieży, osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Uzyskują umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym doradcy zawodowego, poszerzania własnej wiedzy i kompetencji. Mogą znaleĹşć zatrudnienie w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy, w centrach informacji i planowania kariery zawodowej, innych instytucjach rynku pracy, oraz prywatnych agencjach doradztwa zawodowego.
 


Pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą z socjoterapią


Absolwent studiów w tej specjalności pozyskuje ogólną wiedzę pedagogiczną umożliwiającą organizowanie i realizację procesów wychowawczych, edukacyjnych oraz profilaktycznych w obrębie działań opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka, rodziny oraz osób dorosłych ze specjalnymi potrzebami opieki. Studia przygotowują do podejmowania aktywności pedagogicznej w obrębie oddziaływań wobec osób lub grup wymagających specjalistycznych form socjoterapii opieki
i wsparcia.
W procesie kształcenia studenta, szczególną uwagę poświęcono rozwojowi jego profesjonalnych kompetencji i wiedzy
w zakresie:

 • analizy sytuacji wychowawczej i rozwojowej w rodzinie, grupie, instytucji i środowisku;
 • diagnozy potrzeb rozwojowych, egzystencjalnych,  opiekuńczych i terapeutycznych;
 • interpretacji zjawisk i procesów społecznych, rodzinnych i indywidualnych właściwości funkcjonowania człowieka;
 • opracowywania prognoz i strategii opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych dla dzieci, osób dorosłych, rodzin
  i środowisk społecznych;
 • organizowania i weryfikowania form opiekuńczych w zakresie opieki zastępczej, opieki doraĹşnej, opieki pozaszkolnej, opieki w sytuacjach dysfunkcji fizycznych i psychospołecznych, opieki i wspomagania w procesach rehabilitacyjnych, opieki systemowej w środowisku lokalnym, socjoterapii;
 • promocji form i idei opiekuńczo-wychowawczych w systemach społecznych i rodzinnych;
 • metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w obrębie procesów instytucjonalnych, pozainstytucjonalnych, rodzinnych
  i specjalistycznych grup wspomagania;
 • organizowania współpracy i wymiany  usług w sieci wsparcia społecznego na poziomie lokalnym i ponadlokalnym;
 • diagnozowania i prowadzenie grup socjoterapeutycznych.

Absolwent studiów powinien umieć efektywnie pogłębić swoje kompetencje społeczne niezbędne w pracy pedagogicznej
o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. Najistotniejsze kompetencje w tym zakresie rozwijane są w trakcie realizacji programu studiów w formach warsztatowych, treningowych i zajęciach aktywizujących zasoby psychospołeczne studenta.
Interdyscyplinarne walory kompetencji absolwenta stanowią dla ewentualnych pracodawców szczególna atrakcyjność w powierzaniu im zadań w zakresie opieki pozaszkolnej, rehabilitacji osób wymagających działań opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, opieki nad dzieckiem, opieki paliatywnej, wspomagania procesów edukacyjnych, organizowania opieki zastępczej, rekreacji i wypoczynku, opieki doraĹşnej i interwencyjnej oraz innych działań związanych z  procesami  opiekuńczo-wychowawczymi.
Kompetencje absolwenta umożliwiają zatrudnienie w placówkach opiekuńczych, szkołach i świetlicach środowiskowych, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, instytucjach wsparcia społecznego specjalizujących się w profilaktyce społecznej, interwencji lub zapobieganiu patologii społecznej, placówkach typu internaty, schroniska, bursy, w placówkach służby zdrowia.
 


Edukację wczesnoszkolną i przedszkolną 
 
Absolwent studiów tej specjalności posiada wiedzę i umiejętności metodyczne oraz kompetencje kwalifikujące go do samodzielnej pracy w zakresie organizowania procesów wychowawczych i edukacyjnych na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W trakcie studiów absolwent nabywa wiedzę i umiejętności w obrębie profesjonalnej diagnozy potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dziecka, organizowania i weryfikowania procesu adaptacji do instytucjonalnych form wychowania i nauczania oraz rozwiązywania trudności rozwojowych z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej, biologicznej i pedagogicznej.
Absolwent posiada profesjonalne umiejętności metodyczne pozwalające na samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych, wspomagających oraz profilaktycznych. Nabywając profesjonalne umiejętności i wiedzę w trakcie studiów, student będzie kompetentny w zakresie:

 • szczegółowej analizy potrzeb edukacyjnych i ogólnorozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym;
 • organizowania procesów dydaktycznych i wychowawczych;
 • samodzielnego realizowania procesów opartych na nowoczesnych metodach kształcenia, strategii wychowawczych i profilaktycznych;
 • wspomagania rodziny, pedagogizacji środowiska rodzinnego oraz lokalnego;
 • rozwiązywania problemów wychowawczych, rozwojowych dziecka;
 • wspomagania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • samodzielnego organizowania pracy dydaktycznej na wszelkich poziomach aktywności dziecka.

Absolwent studiów efektywnie będzie pogłębiać swoje kompetencje społeczne niezbędne do bezpośredniej pracy pedagogicznej z dzieckiem, jego rodziną i środowiskiem naturalnym.
Pozyskane walory profesjonalne umożliwiają zatrudnienie w placówkach przedszkolnych, szkołach podstawowych, instytucjach opiekuńczo -wychowawczych, firmach specjalizujących się w opiece i edukacji dzieci oraz wszelkich przedsięwzięciach związanych z edukacją i wychowaniem na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Absolwent jest  w pełni kompetentny do samodzielnego organizowania procesów edukacyjnych i wychowawczych w ramach  własnej działalności gospodarczej, wolontaryjnej lub charytatywnej.
 


Edukację wczesnoszkolną z terapią pedagogiczną 

Absolwent tej specjalności wyposażony jest w wiedzę miedzy innymi z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, dydaktyki oraz diagnozy psychologiczno – pedagogicznej.
Przygotowany jest do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na poziomie klas I-III zarówno w szkołach podstawowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, jak również w szkołach podstawowych niepublicznych, prowadzonych przez inne osoby prawne lub osoby fizyczne. Ponadto posiada wiedzę i umiejętności związane z diagnozą pedagogiczną dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym.
 


Edukację przedszkolną z arteterapią

 
Absolwent tej specjalności dysponuje wiedzą z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, dydaktyki - niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i wychowania. Ponadto potrafi poprzez proces tworzenia podnieść stan dobrostanu emocjonalnego, fizycznego i umysłowego dzieci w wieku przedszkolnym.
Przygotowany jest do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z elementami arteterapii w publicznych i niepublicznych przedszkolach.
 


Pedagogikę rodziny i opiekę nad dzieckiem
 
Absolwent tej specjalności przygotowany jest teoretycznie i praktycznie do pracy w poradnictwie pedagogicznym, placówkach oświatowo-wychowawczych, agendach służb socjalnych, samorządowych, organizacjach pozarządowych zorientowanych na pomoc dziecku i jego rodzinie. Ponadto posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawowania opieki nad małym dzieckiem w domach, placówkach opiekuńczo- wychowawczych wielofunkcyjnych (grupy opiekuńcze dla małych dzieci), żłobkach i innych placówkach sprawujących opiekę nad małym dzieckiem.
 
Absolwenci tego kierunku mogą znaleĹşć zatrudnienie w szkołach, w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych, specjalistycznych poradniach, służbie zdrowia, instytucjach zajmujących się profilaktyką społeczną oraz innych zakładach pracy.Opiekun osób starszych
 
Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do całodobowej opieki nad osobami starszymi, zarówno w specjalistycznych placówkach, jak i opieki indywidualnej w domach prywatnych seniorów. Dysponuje ogólną wiedzą pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną z zakresu edukacji osób starszych, praktycznymi umiejętnościami w zakresie komunikacji społecznej, diagnozowania potrzeb opiekuńczych i edukacyjnych oraz wspierania aktywności osób w podeszłym wieku.
Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy na stanowisku opiekuna zarówno w placówkach opieki całodobowej, jak i ośrodkach wsparcia dziennego dla osób starszych, m.in. w domach pomocy społecznej oraz w prywatnych pensjonatach, w klubach seniora i domach dziennego pobytu. Dzięki dobrej znajomości wybranego języka obcego, absolwent może poszukiwać pracy nie tylko w kraju, ale również za granicą.
Absolwent jest w pełni kompetentny do samodzielnego organizowania procesów opiekuńczych w ramach  własnej działalności gospodarczej, wolontaryjnej lub charytatywnej.
 


Pedagogikę przedszkolną z nauczaniem języka angielskiego
 
Absolwent studiów tej specjalności posiada wiedzę i umiejętności metodyczne oraz kompetencje kwalifikujące go do samodzielnej pracy w zakresie organizowania procesów wychowawczych i edukacyjnych na poziomie przedszkolnym. Ponadto, po zaliczeniu przedmiotów specjalistycznych, posiadaszczególne umiejętności językowe i metodyczne do nauczania języka angielskiego na tym poziomie.
W trakcie studiów absolwent nabywa wiedzę i umiejętności w obrębie profesjonalnej diagnozy potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dziecka, organizowania i weryfikowania procesu adaptacji do instytucjonalnych form wychowania i nauczania oraz rozwiązywania trudności rozwojowych z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej, biologicznej i pedagogicznej.
Absolwent posiada profesjonalne umiejętności metodyczne pozwalające na samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych, wspomagających oraz profilaktycznych.
Pozyskane walory profesjonalne umożliwiają zatrudnienie w placówkach przedszkolnych, firmach specjalizujących się w opiece i edukacji dzieci oraz wszelkich przedsięwzięciach związanych z edukacją i wychowaniem na poziomie przedszkolnym, w tym do nauczania języka angielskiego na tych poziomach.
Absolwent jest w pełni kompetentny do samodzielnego organizowania procesów edukacyjnych i wychowawczych w ramach  własnej działalności gospodarczej, wolontaryjnej lub charytatywnej.
 
 

* wybór specjalności następuje po 2 semestrze studiów