WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia pierszego stopnia zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty
  • Podanie
  • Ankietę osobową
  • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • Kserokopię dowodu osobistego 
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku
  • 4 fotografie  (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
    oraz jedną w wersji elektronicznej (format jpg.)