WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

Szybki kontakt

Dziekanat
ul. Powstańców Wlkp. 16
62-510 Konin
tel: (0 63) 245 70 08

Rekrutacja
(0 63) 245 70 08
dziekanat@wspt.pl

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 

Studia pierwszego stopnia 
Czas trwania: 7 semestrów
Tytuł zawodowy: inżynier


Specjalności w ramach kierunku*:      

  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Bezpieczeństwo pracy i nauki w edukacji
  • BHP w przemyśle i usługach
  • Zarządzanie BHP
  • Inżynieria środowiska pracy
  • Administrator systemów BHP


  Studia zapewniają możliwość pozyskania wiedzy ogólnej z zakresu nauk technicznych oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obejmującej wiedzę o zagrożeniach występujących na stanowiskach pracy w procesach technologicznych.
Umożliwiają eliminowanie i ograniczanie ryzyka zawodowego, badanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dają możliwość oceny roli i miejsca człowieka w procesie pracy, przebiegu procesów wytwórczych, szczególnie w kontekście przestrzegania wymogów dotyczących zarówno higieny, jak i bezpieczeństwa pracy. Pozwalają przeprowadzać  kontrole w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, formułować wnioski w zakresie poprawy warunków pracy. Przygotowują do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy – w tym w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy u małych, średnich i dużych przedsiębiorców – u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy. Dostosowują proces kształcenia do zadań realizowanych specjalności.
Dają absolwentom znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu nauk technicznych.

     Sylwetka absolwenta studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy

Absolwent studiów BHP posiada wiedzę niezbędną do prowadzenia bezpiecznej produkcji, przemysłu wydobywczego i wytwórczego oraz szeroko pojętych usług. Wiedza i kompetencje Absolwenta będą przydatne w zakładach wytwórczych, usługowych, szkołach, urzędach, bankach i szpitalach, a poprzez przygotowanie do działań edukacyjno-szkoleniowych także całej regionalnej społeczności.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy po zakończeniu procesu kształcenia posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych, a także przedmiotów w obrębie wybranej specjalności zgodnie z planem studiów. Absolwent ma możliwość zdobycia praktycznej umiejętności wykorzystania, przyswojonej podczas studiów wiedzy w życiu zawodowym; komunikacji z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym oraz umiejętności uczestnictwa w pracy grupowej.

Absolwent posiada umiejętność zarządzania grupą pracowników w obszarze problematyki technicznej związanej z technologicznymi procesami produkcyjnymi i wytwórczymi, posiada umiejętności organizacyjne, a także wiedzę z zakresu prawa i ekonomii oraz bezpieczeństwa, ekologii i ergonomii pracy.
Uzyskana wiedza i umiejętności posłużą absolwentowi do efektywnego spełnienia swojej misji społecznej, ochrony życia i zdrowia człowieka w jego środowisku pracy, monitorując i kontrolując bezpieczeństwo i higienę pracy zarówno w małych, średnich przedsiębiorstwach (MŚP), jak i dużych zakładach, usługach oraz transporcie.

Wiedza
Absolwent posiada wiedzę z matematyki, fizyki i chemii niezbędną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu studiowanego kierunku oraz zrozumienia podstawowych zjawisk i praw niezbędnych do rozwiązywania zadań technicznych. Ma podstawową wiedzę w zakresie elektroniki, elektrotechniki i informatyki niezbędną do rozumienia działania zintegrowanych układów mechaniczno- elektroniczno- informatycznych. Absolwent zna zasady budowy i funkcjonowania maszyn w aspekcie bezpieczeństwa ich wykorzystania oraz zna zasady tworzenia wirtualnych modeli maszyn z uwzględnieniem bezpiecznego ich użytkowania; Zna podstawy ergonomii i projektowania stanowisk pracy zgodnie z jej zasadami; ma podstawową, ugruntowaną wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego, szczególnie udzielania pierwszej pomocy; Posiada elementarną, ugruntowaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa procesów technologicznych przede wszystkim w zakresie spawalnictwa, przetwórstwa metali, tworzyw i procesów spawalniczych.
Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania w różnych przedsiębiorstwach i zakładach praktycznych problemów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, oceniania ryzyka zawodowego, projektowania i wdrażania rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka. Potrafi zarządzać środowiskiem pracy, jakością produkcji, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności posługiwania się zbiorami fachowej literatury i odpowiednich opracowań.
 
Umiejętności
Absolwent kierunku BHP jest wyposażony w umiejętności dokonywania oceny stanu bezpieczeństwa, przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, warunków pracy i standardów bezpieczeństwa pozyskiwania wiedzy z fachowej literatury, baz danych oraz innych Ĺşródeł, potrafi analizować i interpretować uzyskane informacje, wyciągać wnioski i formułować opinie. Posiada umiejętności pozwalające na badania okoliczności awarii i wypadków, prowadzenia szkoleń, pełnienia funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji. Posiada ponadto umiejętność wystąpień publicznych, przygotowania prezentacji i referatów z wykorzystaniem języka specjalistycznego. Potrafi przygotować pracę pisemną z wykorzystaniem właściwego dla danej dziedziny warsztatu w postaci literatury przedmiotu. Posiada umiejętności opracowania dokumentacji z realizacji inżynierskich zadań i omówienia wyników oraz potrafi przygotować i zaprezentować własne wyniki. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do tworzenia ergonomicznych stanowisk pracy, potrafi ocenić zagrożenia zdrowia i życia na wybranych stanowiskach pracy oraz potrafi ocenić ryzyko zawodowe. Absolwent posiada umiejętność oceny stanu zagrożenia dla siebie i osoby poszkodowanej. Ma zdolność organizowania pracy zespołowej, kierowania zespołem i skutecznego porozumiewania się z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji. Posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk technicznych.
 
Kompetencje
Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych podmiotach gospodarczych oraz w administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent potrafi prawidłowo identyfikować i rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej. Potrafi współdziałać w grupie. Jest gotowy do realizacji indywidualnych i zespołowych zadań z zakresu bezpieczeństwa pracy również w procesie edukacji. Posiada umiejętność samodzielnego uzupełniania i doskonalenia zdobytej wiedzy. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność techniczną, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności ma świadomość roli inżyniera bezpieczeństwa pracy w zakładzie pracy i wpływu jego działalności na środowisko. Ma świadomość roli społecznej absolwenta wyższej uczelni oraz potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji dotyczących korzyści z przestrzegania zasad BHP w sposób powszechnie zrozumiały.
Absolwent będzie przygotowany do pracy w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, w firmach typu – MŚP, jak i dużych przedsiębiorstwach, w każdym sektorze gospodarki, w administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i oświatowej w zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instytucjach doradczych i szkolących z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent będzie przygotowany do pracy w biurach projektowych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
          
    Rynek pracy stwarza liczne możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy. Szczególnie istotnie są stanowiska:
-     w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy jako pracownik na tym stanowisku w danym zakładzie pracy;
-     u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
-     w organach nadzoru nad warunkami pracy.

   Absolwenci studiów I stopnia kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia i/lub studiach podyplomowych. 


* wybór specjalności następuje po 2 semestrze studiów