WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

Zadania Samorządu Studenckiego:
  • uczestniczenie poprzez wybranego przedstawiciela w komisji powołanej w celu rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez organy Uczelni na cele studenckie m.in. na cele socjalno-bytowe, działalność kulturalną i in.,
  • opiniowanie projektu Regulaminu Studiów,
  • inicjowanie i koordynowanie działalności kulturalnej i sportowej studentów Uczelni,
  • występowanie z wnioskami do organów Uczelni w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni,
  • zgłaszanie przedstawicieli  Samorządu Studenckiego do komisji dyscyplinarnych,
  • opracowanie i promowanie kodeksu etyki studenta.


Kontakt:

Wszelkie wnioski i sprawy do Rady Studentów prosimy o pozostawienie w Dziekanacie.
Można również wysyłać e mail na adres: dziekanat@wspt.pl - w tytule prosimy o podanie informacji "do Rady Studentów"