WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ1.       Pracę składacie Państwo w 4 egzemplarzach:
 •  1 egz. w twardej oprawie z trwale wszytym oświadczeniem o autorstwie pracy na ostatniej stronie,
 •  2 egz. w miękkiej oprawie z trwale wszytym oświadczeniem o autorstwie pracy na ostatniej stronie (nie może być bindowana!!!),drukowany dwustronnie, marginesy lustrzane,
 • 1 egz. na płycie CD w formacie WORD w jednym pliku (na końcu również musi być wgrany podpisany skan oświadczenia). Płyta musi być opisana (imię nazwisko studenta, nr albumu, tytuł pracy).
2.       Pracę dyplomową należy przygotować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pisania prac dyplomowych (licencjackich/ inżynierskich).
 
3.       Praca musi być przyjęta i podpisana na 1. stronie przez promotora.
 
4.       Wraz z pracą dyplomową jesteście Państwo zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:
 •  indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta z uzupełnionymi wszystkimi wpisami łącznie z wpisami z praktyk
  - p. pedagogicznych – dotyczy specjalności nauczycielskich,
  - p. zawodowych dotyczy studentów edukacji techniczno - informatycznej oraz pedagogiki opiekuńczo - wychowaczej z socjoterapią,
 • zdjęć do dyplomu (5 szt. format 4,5 x 6,5)
 • oświadczenia, że praca została napisana samodzielnie,
 • oświadczenia, że wydrukowana wersji jest identyczna z załaczoną wersją elektroniczną,
 • karty tematu pracy dyplomowej
 • karty opisu postępów w pracy dyplomowej 
 • uzupełnionej karty obiegowej 
 • potwierdzenia opłaty za tablet/laptop - dotyczy studentów biorących udział w programie "Student Informacyjny" (zasady wykupu
5.       Informujemy, że przy składaniu pracy dyplomowej należy mieć uregulowane na bieżąco wszelkie zobowiązania finansowe wobec Uczelni.

 
 

 
 

Szanowni Studenci przygotowujący się do egzaminu dyplomowego,
informujemy, że na wniosek absolwenta Wyższa Szkoła Pedagogiczno - Techniczna w Koninie wydaje dodatkowe odpisy do dyplomu w tłumaczeniu na jeden z języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski. 
Na wniosek absolwenta uczelnia wydaje także suplement do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.

Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów wraz z następującymi załącznikami: 

 • dodatkową fotografią 
 • dowodem wpłaty za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów.

Dokumenty wydawane są w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

 Legalizacja dokumentów przeznaczonych
do obrotu prawnego za granicą 

 


Urząd obsługujący Ministra nadzorującego uczelnie podległe Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego legalizuje do obrotu prawnego za granicą m.in. oryginały dyplomów ukończenia studiów wyższych 
(książeczka w twardej oprawie).

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 w gmachu Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego- wejście od ul. Hożej 20, pokój 560.
Telefony kontaktowe:
            (22) 52 92 558      
            (22) 52 92 560      

Istnieje możliwość przesłania dokumentów przedkładanych do legalizacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty legalizacyjnej na adres:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Wspólna 1/3,
00-529 Warszawa
Po dokonaniu legalizacji dokumenty zwracane są pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Opłatę - zgodnie z § 21 ust. 6 Rozporządzenia MNiSW z dnia 14 września 2011 r w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U Nr 201, poz. 1188)- w wysokości 19 złotych należy wnieść na konto Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa
NBP Okręgowy Oddział w Warszawie 76 1010 1010 0030 9822 3100 0000.

W chwili legalizacji dokumentu interesant jest obowiązany do przedstawienia potwierdzenia wniesienia opłaty.