WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

 

Studenci drugiego roku kierunku Pedagogika zobowiązani są
do złożenia deklaracji wyboru promotora (załącznik nr 1)
wraz ze zgodą opiekuna naukowego (załącznik nr 2)
do dnia 30 września 2020 r. w dziekanacie Uczelni. 

Studenci ustalają tematy prac dyplomowych z promotorem. 

 


Kartę tematu pracy dyplomowej (załącznik nr 3) i Kartę opisu postępów w pracy dyplomowej (załącznik nr 4) 
student składa w dziekanacie wraz z pracą dyplomową.
I Termin złożenia pracy dyplomowej (licencjackiej)
dla studentów III roku, szóstego semestru pedagogiki wyznacza się na dzień 09 lipca 2020 roku.
II Termin  wyznacza się na dzień 30 września 2020 roku.