WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

 
Studenci ustalają tematy prac dyplomowych z promotorem. Tematy prac dyplomowych,
powinny zostać złożone w dziekanacie do 31 marca 2017 roku.

 


Zgodnie z Zarządzeniem Prorektora ds. Studentów i Rozwoju Nr 4/XI/2016 z dnia 2 listopada 2016 r.
po zatwierdzeniu tematu pracy przez Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Technicznych studenci pobierają Kartę tematu pracy dyplomowej (załącznik nr 1) i Kartę opisu postępów w pracy dyplomowej (załącznik nr 2).
Ww. dokumenty student składa wraz z pracą dyplomową. 
Pierwszy termin złożenia pracy dyplomowej (licencjackiej)
dla studentów III roku, szóstego semestru pedagogiki wyznacza się na dzień 15 czerwca 2017 roku.

Drugi termin złożenia pracy dyplomowej (licencjackiej)
dla studentów III roku, szóstego semestru pedagogiki wyznacza się na dzień 30 września 2017 roku.