WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan


Studenci trzeciego roku BHP zobowiązani są
do złożenia deklaracji wyboru promotora (załącznik nr 1)
wraz ze zgodą opiekuna naukowego (załącznik nr 2)
do dnia 4 stycznia 2019 r. w dziekanacie Uczelni. 

Studenci ustalają tematy prac dyplomowych z promotorem. 

 


Kartę tematu pracy dyplomowej (załącznik nr 3) i Kartę opisu postępów w pracy dyplomowej (załącznik nr 4) 
student składa w dziekanacie wraz z pracą dyplomową.