WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan


Studenci drugiego roku BHP zobowiązani są
do złożenia deklaracji wyboru promotora (załącznik nr 1)
wraz ze zgodą opiekuna naukowego (załącznik nr 2)
do dnia 31 października 2020 r. w dziekanacie Uczelni. 

Studenci ustalają tematy prac dyplomowych z promotorem. 

 


Kartę tematu pracy dyplomowej (załącznik nr 3) i Kartę opisu postępów w pracy dyplomowej (załącznik nr 4) 
student składa w dziekanacie wraz z pracą dyplomową.