WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan


Studenci trzeciego roku BHP zobowiązani są
do złożenia deklaracji wyboru promotora (załącznik nr 1)
wraz ze zgodą opiekuna naukowego (załącznik nr 2)
do dnia 31 marca 2017 r. w dziekanacie Uczelni. 

Studenci ustalają tematy prac dyplomowych z promotorem. Tematy prac dyplomowych,
powinny zostać złożone w dziekanacie do 31 maja 2017 roku.

 


Zgodnie z Zarządzeniem Prorektora ds. Studentów i Rozwoju Nr 1/XI/2016 z dnia 2 listopada 2016 r.
po zatwierdzeniu tematu pracy przez Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Technicznych studenci pobierają Kartę tematu pracy dyplomowej (załącznik nr 3) i Kartę opisu postępów w pracy dyplomowej (załącznik nr 4).
Ww. dokumenty student składa wraz z pracą dyplomową.