WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

Regulamin

REGULAMIN KONIŃSKIEJ AKADEMII DZIECIĘCEJ - (KAD)

Konińska Akademia Dziecięca działa w Wyższej Szkole Pedagogiczno – Technicznej
z siedzibą w Koninie ul. Powstańców Wielkopolskich 16

I.    Cele i zadania Konińskiej Akademii Dziecięcej

1.    Konińska Akademia Dziecięca została powołana w celu promowania nauk ścisłych
i humanistycznych wśród dzieci szkół podstawowych.
2.    Konińska Akademia Dziecięca rozwija dziecięcą ciekawość, intelekt poprzez naukę, zabawę w formach dostępnych dla dzieci zachęcających do poznania świata i nauki.
3.    Program prowadzonych zajęć porusza tematy z różnych dziedzin nauki. W ten sposób dzieci poznają różne kierunki nauki niezależnie od swojego zainteresowania.
4.    Zadaniem Konińskiej Akademii Dziecięcej jest zorganizowanie wykładów w przystępnej
i atrakcyjnej formie dla dzieci. Wykłady prowadzone będą w pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia ze studentami WSP-T.

II.    Studenci Konińskiej Akademii Dziecięcej

1.    Studentem Konińskiej Akademii dziecięcej może zostać każde dziecko uczące się
w szkole podstawowej w wieku 7-12 lat.
2.    Warunkiem uczestnictwa w Konińskiej Akademii Dziecięcej jest zgłoszenie dziecka
na wykłady przez rodzica lub prawnego opiekuna, wypełnienie deklaracji uczestnictwa, dokonanie opłat zgodnie z pkt. VI niniejszego regulaminu, podać adres e-mail
do kontaktów.
3.    Rodzic lub prawny opiekun dziecka podpisuje zgodę na publikowanie zdjęć, audycji, wywiadów z udziałem jego dziecka  w mediach, prasie, materiałach informacyjnych oraz na stronie internetowej WSP-T.

III.    Organizacja zajęć na Konińskiej Akademii Dziecięcej

1.    Konińska Akademia Dziecięca działa w cyklu jednego roku akademickiego, który składa się z dwóch semestrów. W każdym semestrze odbędą się od 3 do 5 spotkań. Będą
to wykłady wraz z prezentacją, doświadczeniami przy czynnym udziale studentów (dzieci).
2.    Zajęcia odbywać się będą minimum raz w miesiącu w soboty w godzinach dopołudniowych. Terminy zajęć oraz ich tematy zostaną podane na stronie internetowej WSP-T w zakładce KAD – harmonogram zajęć.
3.    Konińska Akademia Dziecięca zobowiązuje się drogą mailową oraz poprzez stronę internetową powiadomić o zajęciach lub o wszelkich zmianach w harmonogramie zajęć rodzica lub prawnego opiekuna w terminie 7 dni od daty zajęć.
4.    Rodzic lub prawny opiekun dziecka zobowiązany jest potwierdzić udział dziecka
w zajęciach drogą mailową najpóĹşniej dwa dni przed planowanym terminem zajęć.
5.    Konińska Akademia Dziecięca zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć
z przyczyn niezależnych od organizatorów.

IV.    Zasady obowiązujące na zajęciach.

1.    W zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 150 studentów - dzieci.
2.    Przed rozpoczęciem zajęć rodzic lub prawny opiekun zobowiązany jest zarejestrować dziecko w punkcie rejestracji.
3.    Przed wejściem na sale studenci okazują swoją legitymację studencką.
4.    W czasie zajęć studenci są pod opieką organizatorów i nie mogą samodzielnie opuszczać pomieszczenia, w którym prowadzone są zajęcia. Po skończonych zajęciach rodzice
lub prawni opiekunowie odbierają swoje dzieci.
5.    Rodzice lub prawni opiekunowie w czasie zajęć czekają na zewnątrz, nie biorą udziału
w wykładach. Mogą uczestniczyć w inauguracji i zakończeniu roku akademickiego.
6.    Konińska Akademia Dziecięca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce przed i po zakończeniu zajęć. Również nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.
7.    Studenci muszą stosować się do zasad, jakie obowiązują w szkołach i do poleceń organizatorów.
8.    Dziecko może zostać skreślone z listy studentów  KAD w przypadku rażącego naruszenia zasad oraz norm kultury osobistej.

V.    Rekrutacja do Konińskiej Akademii Dziecięcej

1.    Rekrutacja na dany rok akademicki prowadzona jest od początku czerwca do końca września w punkcie rekrutacyjnym WSP- T w Koninie ul. Powstańców Wielkopolskich 16. Decyduje kolejność składanych zgłoszeń.
2.    Rodzic lub prawny opiekun dziecka zgłaszając dziecko do KAD musi wypełnić deklarację uczestnictwa oraz wpłacić wpisowe. Uiszczenie przez rodzica lub prawnego opiekuna ww. opłaty jest zawarciem wiążącej umowy pomiędzy stronami.
3.    Rok akademicki rozpoczyna się 1 paĹşdziernika danego roku. 

VI.    Opłaty za studia na Konińskiej Akademii Dziecięcej

1.    Udział w zajęciach jest nieodpłatny
2.    Rodzice lub prawni opiekunowie wnoszą opłatę wpisowego (opłata jednorazowa) w wysokości 20 zł

VII.    Zaliczenia i dyplomy.

1.    Student otrzymuje od Konińskiej Akademii Dziecięcej legitymację, która jest także indeksem.
2.    Po każdym wykładzie student otrzymuje pieczątkę do indeksu potwierdzającą jego udział w zajęciach. Zaliczenie Konińskiej Akademii dziecięcej otrzymuje się na podstawie obecności na zajęciach. Aby uzyskać zaliczenie trzeba uczestniczyć w co najmniej 80 % zajęć (tj. w min 5 zajęciach).
3.    Ukończenie Konińskiej Akademii Dziecięcej poświadczone jest dyplomem. Dyplom
ma charakter symboliczny.
4.    Dyplomy zostaną wręczone po ostatnim wykładzie na uroczystym zakończeniu roku akademickiego w Konińskiej Akademii Dziecięcej.

VIII.    Rezygnacja ze studiowania na Konińskiej Akademii Dziecięcej.

1.    Konińska Akademia Dziecięca nie zwraca opłat w przypadku rezygnacji.
2.    Opłata ta zostanie przeznaczona na fundusz stypendialny dla tych dzieci, których nie stać na opłacenie czesnego.

kad 3