WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe:

zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • jeśli specjalność wymaga przygotowania pedagogicznego a z dyplomu ukończenia uczelni wyższej ta informacja nie wynika jednoznacznie należy dostarczyć inny dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne. Np.: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego, zaświadczenie o odbyciu kursu kwalifikacyjnego nadającego uprawnienia pedagogiczne, zaświadczenie z uczelni o kwalifikacjach pedagogicznych, suplement dyplomu ukończenia studiów wyższych z którego wynika, iż osoba posiada przygotowanie pedagogiczne lub inny dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego
  • aktualna fotografia, zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia,
  • zaświadczenie lekarskie (od lekarza laryngologa lub foniatry) – w przypadku studiów podyplomowych z logopedii, 
  • kserokopię dowodu uiszczenia wpłaty wpisowej na studia podyplomowe