WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe:

zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • aktualna fotografia, zgodna z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia,
  • zaświadczenie lekarskie (od lekarza laryngologa lub foniatry) – w przypadku studiów podyplomowych z logopedii, 
  • kserokopię dowodu uiszczenia wpłaty wpisowej na studia podyplomowe