WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
LOGOPEDIA
 
Liczba godzin: 620 godzin
Praktyki: Tak
Liczba semestrów: 4 semestry
 
Adresat:
Absolwenci studiów magisterskich, posiadający  zaświadczenie od foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy, a w przypadku nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne.
 
Absolwent:
Uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy w placówkach przedszkolnych, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno - psychologicznych, gabinetach logopedycznych oraz szpitalach i przychodniach specjalistycznych.
 
* Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.