WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

Studia skierowane są do absolwentów uczelni wyższych, posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) oraz przygotowanie pedagogiczne, pragnących zdobyć uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. W sposób szczególny: psychologów, pedagogów, kuratorów sądowych, wychowawców świetlic, internatów, ośrodków wychowawczych chcących zdobyć dodatkową specjalizację zawodową. Celem studiów jest  pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania, profilaktyki uzależnień, potrzeb rozwojowych charakterystycznych dla danego okresu rozwojowego.
 
W programie między innymi: 

 • psychologia społeczna jako podstawa socjoterapii, 

 • problemy społeczne,

 • metodyka i techniki socjoterapeutyczne,

 • trening socjoterapii i pracy z grupą,

 • socjoterapia w podejściu interdyscyplinarnym,

 • informatyczne narzędzia socjoterapeutyczne,

 • projektowanie zajęć socjoterapeutycznych,

 • warsztaty z zakresu organizacji i prowadzenia grup socjoterapeutycznych.

 
Organizacja i czas trwania zajęć:

Zajęcia prowadzone są w formie niestacjonarnej (w soboty i niedziele) i trwają trzy semestry. Przewidywana liczba godzin wynosi 350. 

Warunki ukończenia studiów
: 

 • uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów określonych planem studiów,

 • złożenie egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

 Absolwent

 • uzyska świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z socjoterapii,

 • zdobędzie kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych, psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania oraz dysfunkcjami utrudniającymi im funkcjonowanie społeczne.