WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
SOCJOTERAPIA I RESOCJALIZACJA*
 
Liczba godzin: 500 godzin
Praktyki: Tak
Liczba semestrów: 3 semestry
 
Adresat:
Absolwenci studiów I i II stopnia posiadający kwalifikacje pedagogiczne.
 
Absolwent:
Uzyska kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz uprawnienia do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych, przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki niedostosowania społecznego, zajęć socjoterapeutycznych a także wykonywania zadań kuratora sądowego.
 
** Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.

 * Możliwość kształcenia na kierunku: 
- Socjoterapia 
- Resocjalizacja