WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

Celem praktyk pedagogicznych jest w szczególności:
·   poznanie organizacji pracy przedszkola i szkoły podstawowej
·   nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć
·   nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji zajęć i jej dokumentowania
·   kształtowanie umiejętności integrowania zdobytej wiedzy  w praktyce.
 

SPOSóB ORGANIZACJI I REALIZACJI PRAKTYKI
  

1. W pierwszym dniu praktyki słuchacz studiów podyplomowych bierze udział:

  • w spotkaniu z dyrektorem szkoły/placówki oświatowej i opiekunem praktyki w celu omówienia jej organizacji i przebiegu.

 2. W kolejnych dniach słuchacz:

  • wspólnie ze szkolnym opiekunem planuje sposób i formę realizacji praktyki
  • szkolny opiekun praktyk powinien zapoznać słuchacza studiów podyplomowych z zasadami bhp obowiązującymi w szkole lub placówce.

3.  W planie realizacji praktyki słuchacz wykazuje realizację praktyki poprzez takie formy, jak :
 

  • konsultacje z dyrektorem szkoły/placówki oświatowej, przedszkola, opiekunem praktyk, psychologiem lub pedagogiem (20 godzin = po 10 godz. w klasach I-III w szkole podstawowej i w przedszkolu),
  • obserwacje lekcji/zajęć i innych form pracy w szkole podstawowej w klasach I-III i przedszkolu (około 40 godzin = po 20 godzin w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej),
  • współdziałanie z opiekunem praktyk w planowaniu lekcji/zajęć, realizacji i dokumentowaniu swoich zajęć w trakcie praktyki (około 20 godzin – po 10 godz. w klasach I-III szkoły podstawowej i w przedszkolu)
  • samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie różnych form zajęć dla uczniów klas I-III w szkole podstawowej i przedszkolu, (co najmniej 40 godzin =  po 20 godzin w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej).

4.  W czasie trwania praktyki słuchacz jest zobowiązany do podporządkowania się dyrekcji szkoły.

5.  W ostatnim dniu praktyki słuchacz powinien otrzymać od szkolnego opiekuna praktyk opinię z odbytej praktyki (załącznik), a następnie uczestniczyć w spotkaniu z dyrektorem szkoły/placówki oświatowej, mającym na celu podsumowanie i ocenę całej praktyki.