WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

Harmonogram egzaminów dyplomowych 
w semestrze letnim 2016/2017

 
Kierunek studiów Data egzaminu Ostateczny termin złożenia praktyk Godzina egzaminu

Logopedia
 
24 czerwca 2017r. 14 czerwca 2017r. 11.00

Doradztwo zawodowe i personalne
( 2 semestralne )
 
24 czerwca 2017r. -- 12:00
Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania, osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia oraz złożenie (w ww. terminie) w dziekanacie uczelni dokumentów:
  • dziennika praktyk wraz z zaliczeniem opiekuna praktyk,
  • uregulowanie czesnego. 
** Słuchacz, który nie może odbyć egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, w uzasadnionym przypadku może wystąpić o zmianę terminu poprzez złożenie w dziekanacie uczelni stosownej pisemnej deklaracji.