WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

Harmonogram egzaminów dyplomowych 
w semestrze letnim 2017/2018

 
Kierunek studiów Data egzaminu Ostateczny termin złożenia praktyk Godzina egzaminu

Doradztwo zawodowe
 
28 października 2017 r. 21 października 2017 r. 10.30

Przygotowanie pedagogiczne

 
18 listopada 2017 r. 4 listopada 2017 r 11.00

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 
28 października 2017r. 21 października 2017 r. 11:30


 

Surdopedagogika
 
17 grudnia 2017 r. 9 grudnia 2017 r. 11.00

 Tyflopedagogika
 
17 grudnia 2017 r. 9 grudnia 2017 r. 11.00

Surdopedagogika i tyflopedagogika
 
17 grudnia 2017 r. 9 grudnia 2017 r. 11.00
Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem nauczania, osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia oraz złożenie (w ww. terminie) w dziekanacie uczelni dokumentów:
  • dziennika praktyk wraz z zaliczeniem opiekuna praktyk,
  • uregulowanie czesnego. 
** Słuchacz, który nie może odbyć egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, w uzasadnionym przypadku może wystąpić o zmianę terminu poprzez złożenie w dziekanacie uczelni stosownej pisemnej deklaracji.