WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą w zakresie doradztwa zawodowego oraz konfrontowanie nabytej wiedzy w działaniu praktycznym. Zgodnie z rozporządzeniem MNiSzW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela słuchacz (praktykant) trzysemestralnych studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego i personalnego powinien odbyć praktykę kształtującą jego kompetencje do pracy w charakterze doracy zawodowego.

CELE SZCZEGóŁOWE

Celem praktyk jest w szczególności:
·      poznanie organizacji i realizacji pracy doradcy zawodowego,
·    poznanie celów, zadań i funkcji doradcy doradcy zawodowego, szkolnego doradcy zawodowego i opiekuna biura karier dla uczniów,
·      przygotowanie do planowania przyszłej kariery zawodowej ucznia,
·      zapoznanie z prowadzeniem szkolnych ośrodków kariery zawodowej, biura karier,
·      nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania ww. zajęć,
·      nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji zajęć i ich dokumentowania,
·      kształtowanie umiejętności integrowania zdobytej wiedzy w praktyce.