WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
 
CEL PRAKTYKI
 
Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo- wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczną z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno – pedagogiczno- rehabilitacyjno - terapeutycznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.
 
PRZEBIEG PRAKTYKI
 
 
1.      W pierwszym dniu praktyki słuchacz ww. studiów podyplomowych bierze udział:
1.1.   w spotkaniu z dyrektorem szkoły/placówki oświatowej i opiekunem praktyki w celu omówienia jej organizacji i przebiegu.

2.      W kolejnych dniach słuchacz:
2.1.   Planuje i sporządza wspólnie ze szkolnym opiekunem sposób i formę realizacji praktyki
2.2.    Opiekun praktyk w szkole lub innej placówce oświatowej powinien zapoznać słuchacza studiów podyplomowych:
  • z zasadami bhp obowiązującymi w szkole lub placówce oświatowej,
  • ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych i dydaktycznych, poznanie sposobu funkcjonowania szkoły lub placówki, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji.

3.      W planie realizacji praktyki słuchacz wykazuje realizację praktyki poprzez takie formy, jak:
 
  • konsultacje z dyrektorem szkoły lub placówki oświatowej, opiekunem praktyk, psychologiem lub pedagogiem (około 20 godzin),
  • obserwacje lekcji/zajęć i innych form pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w szkole lub placówce (około 40 godzin),
  • współdziałanie z opiekunem praktyk w planowaniu zajęć, realizacji i dokumentowaniu swoich zajęć w trakcie praktyki (około 20 godzin),
  • samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie różnych form zajęć dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, (co najmniej 40 godzin).

4.      W czasie trwania praktyki słuchacz jest zobowiązany do podporządkowania się dyrekcji szkoły i/lub innej placówki oświatowej.

5.      W ostatnim dniu praktyki słuchacz powinien otrzymać od szkolnego opiekuna praktyk opinię z odbytej praktyki (załącznik), a następnie uczestniczyć w spotkaniu z dyrektorem szkoły lub placówki oświatowej, mającym na celu podsumowanie i ocenę całej praktyki.

6.      Po zakończeniu praktyki słuchacz winien złożyć dokumentację praktyki w dziekanacie uczeni.

7.      Placówki oświatowe/szkoły w trakcie praktyk zapewniają:
 
7.1.     warunki umożliwiające uzyskanie przygotowania w zakresie realizacji zadań dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie oraz zdobycie odpowiedniego doświadczenia pedagogicznego w zakresie organizacji pracy szkoły lub placówki, planowania, realizowania i oceniania wyników procesu kształcenia,
7.2.     dostęp do pracowni specjalistycznych, sprzętu i pomocy dydaktycznych,
7.3.     opiekę i nadzór opiekuna praktyk,
7.4.     warunki umożliwiające samodzielne opracowanie scenariuszy zajęć, w oparciu o informacje i wskazówki przekazane przez opiekuna praktyk,
7.5.     warunki do prowadzenia lekcji (zajęć) z zastosowaniem technologii informacyjnej.
 
8.      Zaliczenie praktyki do dokumentacji słuchacza na podstawie oceny opiekuna praktyk i dyrektora szkoły lub placówki oświatowej oraz rozmowy ze słuchaczem wpisuje uczelniany opiekun praktyk.
 
9.      Zaliczenie praktyki jest przypisane do semestru 3.