WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
  Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póĹşn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), stosuje się następujące zasady przy wystawianiu faktur potwierdzających wniesienie opłaty za usługi edukacyjne:
 
 1.    Faktura VAT  potwierdzająca dokonanie opłaty za usługi edukacyjne WSPT w Koninie wystawia na podmiot (studenta), z którym zawarła umowę o naukę.
 
 2.    W przypadku dokonania wpłaty przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika z tytułu świadczonych przez WSPT w Koninie usług edukacyjnych, usługobiorcą nadal pozostaje pracownik (student). W takiej sytuacji w wystawionym rachunku pracownik (student) zostanie wskazany jako NABYWCA, natomiast pracodawca będzie figurował jako PŁATNIK. 
 
 3.    Faktura VAT  wystawia się nie póĹşniej niż 7 dnia od dokonania wpłaty całości lub części (raty) za usługę edukacyjną na wyraĹşne żądanie! 

Skan wypełnionego wniosku o wystawienie faktury za usługi edukacyjne można przesłać na adres: 
  kanclerz@wspt.pl