WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-opiekuńczo -wychowawczą z osobami ze specyficznymi potrzebami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym oraz konfrontowanie nabytej wiedzy w działaniu praktycznym. Praktyka odbywać się powinna w szkole/placówce oświatowej.

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSzW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela słuchacz ( praktykant) trzysemestralnych studiów podyplomowych z terapii pedagogicznej powinien odbyć praktykę kształtującą jego kompetencje do prowadzenia zajęć specjalistycznych (w zakresie terapii pedagogicznej) z osobami o specyficznych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych.

CELE SZCZEGóŁOWE
·      poznanie organizacji i realizacji pracy z osobami o specyficznych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych
·      nabycie umiejętności doboru właściwych do zaburzenia dziecka metod  zajęć korekcyjno- kompensacyjnych
·      zapoznanie się z prowadzeniem zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym
·      nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania ww. zajęć
·      nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji zajęć i ich dokumentowania
·      kształtowanie umiejętności integrowania zdobytej wiedzy w praktyce.