WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Słuchacz studiów podyplomowych z socjoterapii powinien odbyć po drugim semestrze praktykę
kształtującą  jego kompetencje opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne w wymiarze 120 godzin.
 
Plan praktyk obejmuje:

·           konsultacje z dyrektorem szkoły, opiekunem praktyk, psychologiem lub pedagogiem – ok. 20 godzin,
·            wizyty w przedszkolach, szkołach i placówkach, co najmniej jedna – 10 godzin,
·            obserwacje różnych form zajęć wychowawczych, socjoterapeutycznych, z pedagogiem, z psychologiem i innych form pracy z uczniem niedostosowanym społecznie w szkole lub placówce - ok. 30 godzin,
·           współdziałaniez opiekunem praktyk – ok. 20 godzin,
·           samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie różnych form zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – ok. 40 godzin.

Po zakończeniu praktyki słuchacz winien złożyć dokumentację praktyki w dziekanacie Uczeni.

Zaliczenie praktyki jest przypisane do semestru 3.
Zaliczenie praktyki w indeksie wpisuje Uczelniany Opiekun Praktyk w godzinach konsultacji.