WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
SURDOPEDAGOGIKA I TYFLOPEDAGOGIKA*
 
Liczba godzin: 500 godzin
Praktyki: Tak
Liczba semestrów: 3 semestry
 
Adresat:
Absolwenci studiów I i II stopnia posiadający kwalifikacje pedagogiczne i zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu  surdopedagoga lub tyflopedagoga.
 
Absolwent:
Uzyskuje kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą  oraz osobami dorosłymi z dysfunkcjami rozwojowymi, tj. z wadą słuchu i niesłyszącą oraz niewidomą i słabowidzącą.

** Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.

Możliwość kształcenia na kierunku: 
- Surdopedagogika
- Tyflopedagogika