WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika)

Czas trwania: 2 semestry

Adresat:osoby z wykształceniem wyższym chcący pracować z dziećmi i młodzieżą
z niepełnosprawnością intelektualną.

Absolwent: uzyska kwalifikacje rewalidacyjne do pracy z dorosłymi i dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w np. ośrodkach wychowawczych, w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne.