WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Ekonomika procesu inwestycyjnego w budownictwie

Charakterystyka studiów podyplomowych
Studia podpyplomowe skierowane są do osób zajmujących się planowaniem i projektowaniem inwestycji budowlanych - szczególnie w aspektach ekonomicznych takich przedsięwzięć.
 
Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych Ekonomika procesu inwestycyjnego w budownictwie udoskonali wiedzę w zakresie podstaw zarządzania i planowania przestrzennego. Będzie umiejętnie wdrażał współczesne technologie i materiały stosowane w budownictwie. W planowaniu inwestycji budowlanych będzie umiejętnie opracowywał biznes plan oparty na rzetelnej wiedzy merytorycznej dot. finansowania budownictwa. Ponadto absolwent pozna wszelkie aspekty związane z rynkiem nieruchomości, który jest często elementem inwestycyjnych planów budowlanych czy remontowych. Pozna także odniesienia prawne potrzebne w planowaniu procesów inwestycyjnych i remontowych w budownictwie.
 
Program studiów podyplomowych
Przewidywany tok studiów obejmuje dwa semestry studiów, w ramach których realizowane będzie 220 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów oraz aktywnych form zajęć (ćwiczenia, warsztaty, seminaria).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na zajęciach prowadzonych w Uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia przewidzianych programem kształcenia oraz napisanie pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej.
 
Warunki przyjęcia na studia podyplomowe
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w wyznaczonym przez Uczelnię terminie kompletu dokumentów oraz udokumentowanie posiadania wyższego wykształcenia w postaci załączonego do kompletu dokumentów dyplomu ukończenia studiów wyższych.