WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Nowoczesne formy aktywności fizycznej

Charakterystyka studiów podyplomowych

Studia podyplomowe "Nowoczesne formy aktywności fizycznej" mają charakter kwalifikacyjny. Podstawowym celem jest stworzenie uczestnikom możliwości podnoszenia kwalifikacji i nabywania kompetencji do samodzielnego prowadzenia zajęć z różnych nowoczesnych form aktywności ruchowej z wykorzystaniem muzyki oraz nabycie elementarnych umiejętności prowadzenia zajęć fitness.
 
W trakcie dwusemestralnych studiów podyplomowych Słuchacze zdobędą pożądane postawy oraz zasób wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia zajęć w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjalnej, jak również w zajęciach fakultatywnych w szkołach ponadgimnazjalnych.
 
 
 
Sylwetka absolwenta
 
Po ukończeniu studiów podyplomowych "Nowoczesne formy aktywności fizycznej" Słuchacz będzie przygotowany do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy oraz w środowisku lokalnym. Będzie potrafił oddziaływać środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego, motorycznego oraz przygotowania do uczestnictwa w kulturze fizycznej. Absolwent nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na prowadzenie zajęć z wszelkich form tanecznych, jak również zajęć fitness w oddziałach przedszkolnych, nauczaniu zintegrowanym oraz w szkole w zajęciach pozalekcyjnych i fakultatywnych.
 
 
 
Program studiów podyplomowych

Studia trwają dwa semestry i obejmują 220 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów oraz aktywnych form zajęć (ćwiczenia, warsztaty, seminaria). Program studiów podyplomowych obejmuje m.in. zajęcia z anatomii funkcjonalnej, fizjologii wysiłku i treningu fizycznego, rozwoju morfofunkcjonalnego człowieka, teorii tańca ludowego, teorii tańca towarzyskiego, rytmiki i muzykoterapii, gimnastyki jazzowej, jogi, elementów fitness, odnowy biologicznej, urazowości i udzielania pierwszej pomocy w tańcu i fitnessie, odżywiania i suplementacji w sporcie, organizacji imprez sportowych.
 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na zajęciach prowadzonych w Uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia przewidzianych programem kształcenia oraz napisanie pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej.
 
 
 
Warunki przyjęcia na studia podyplomowe
 
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w wyznaczonym przez Uczelnię terminie kompletu dokumentów oraz udokumentowanie posiadania wyższego wykształcenia w postaci załączonego do kompletu dokumentów dyplomu ukończenia studiów wyższych. Dodatkowo kandydat zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne.