WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną

Charakterystyka studiów podyplomowych
 
Po ukończeniu studiów podyplomowych Terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną słuchacz będzie przygotowany do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy oraz w środowisku lokalnym. Będzie potrafił oddziaływać środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego, motorycznego oraz przygotowania do uczestnictwa w kulturze fizycznej.
 
 
 
Sylwetka absolwenta
 
Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu anatomiczno-fizjologicznych podstaw funkcjonowania człowieka na różnych etapach rozwoju ontogenetycznego oraz dydaktyki szczegółowej i metodyki wychowania fizycznego i zasad postępowania korekcyjno-kompensacyjnego. Jednocześnie absolwent nabędzie specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu podstawowych form aktywności fizycznej, działań diagnostycznych i profilaktycznych dotyczących stanu zdrowia i aktywności fizycznej. Będzie umiał planować, projektować i realizować działania z zakresu terapii ruchowej i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w oddziałach przedszkolnych, nauczaniu zintegrowanym oraz w szkole w zajęciach pozalekcyjnych i fakultatywnych.
 
 
 
Program studiów podyplomowych
 
Przewidywany tok studiów obejmuje dwa semestry studiów, w ramach których realizowane będą zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie wykładów oraz aktywnych form zajęć (ćwiczenia, warsztaty, seminaria).
 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na zajęciach prowadzonych w Uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia przewidzianych programem kształcenia oraz napisanie pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej.
 
 
 
Warunki przyjęcia na studia podyplomowe
 
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w wyznaczonym przez Uczelnię terminie kompletu dokumentów oraz udokumentowanie posiadania wyższego wykształcenia w postaci załączonego do kompletu dokumentów dyplomu ukończenia studiów wyższych. Dodatkowo kandydat zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne.