WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Praktyczna rachunkowość i finanseCharakterystyka studiów podyplomowych

Studia podyplomowe są przeznaczone dla pracowników pionów ds. finansów i zarządzania majątkiem. W szczególności dla właścicieli firm produkcyjnych chcących zapoznać się z systemami kalkulowania i rozliczania kosztów wytworzenia, dyrektorów finansowych, pracowników biura prognoz finansowych i analiz ekonomicznych, pracowników wszelkich działów księgowych ze wskazaniem na księgowość w firmach wytwarzających dobra konsumpcyjne, a także dla innych osób zainteresowanych zdobywaniem kwalifikacji łączących się z problematyką rachunkowości, finansów i controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
 
 
 
Sylwetka absolwenta
 
Absolwent studiów podyplomowych Praktyczna rachunkowość i finanse jest wyposażony w rozległą wiedzę o charakterze ogólnym i specjalistycznym z zakresu rachunkowości, finansów i controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Posiada umiejętności dekretowania i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, analizowania danych finansowych w oparciu o arkusz kalkulacyjny Excel, kalkulowania i rozliczania kosztów wytworzenia, funkcjonowania systemów informacyjnych w produkcji, obsługi informatycznych systemów płacowych i finansowo-księgowych, działania contollingu. Studia podyplomowe mają za cel przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach samodzielnych księgowych bilansistów, a osoby, które posiadają doświadczenie księgowe do pracy na stanowiskach głównych księgowych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Uzyskana wiedza pozwoli również na przygotowanie się kandydatów do egzaminu o licencję na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Szeroka tematyka kalkulowania i rozliczania kosztów wytworzenia jest niezbędna podstawą nie tylko dla pracowników działów analiz finansowych i contollingu, ale również dla właścicieli i dyrektorów finansowych firm produkcyjnych, zainteresowanych rozważaniem tego zagadnienia na przykładzie własnych przedsiębiorstw.
 
 
 
Program studiów podyplomowych
 
Przewidywany tok studiow obejmuje dwa semestry studiów, w ramach których realizowane będzie 220 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów oraz w szczególności w formie aktywnych form zajęć (ćwiczeń).
 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na zajęciach prowadzonych w Uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia przewidzianych programem kształcenia oraz napisanie pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej.
 
 
 
Warunki przyjęcia na studia podyplomowe
 
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w wyznaczonym przez Uczelnię terminie kompletu dokumentów oraz udokumentowanie posiadania wyższego wykształcenia w postaci załączonego do kompletu dokumentów dyplomu ukończenia studiów wyższych.