WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą z osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi oraz konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu metodyki kształcenia z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyka odbywać się powinna w szkole/placówce oświatowej, w której odbywają prowadzone są zajęcia z osobami z wadą słuchu.

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela słuchacz ( praktykant) trzysemestralnych studiów podyplomowych z surdopedagogiki powinien odbyć od drugiego semestru praktykę: kształtującą jego kompetencje opiekuńczo – wychowawcze, rehabilitacyjne, terapeutyczne i dydaktyczne w pracy z osobami z wadą słuchu w wymiarze 120 godzin :
 
CELE SZCZEGóŁOWE
Celem praktyk jest w szczególności:
  • poznanie organizacji pracy wychowawczej, opiekuńczej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i dydaktycznej z osobami z wadą słuchu,
  • nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć,
  • nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji zajęć i jej dokumentowania,
  • kształtowanie umiejętności integrowania zdobytej wiedzy w praktyce.