WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą z osobami niewidzącymi i niedowidzącymi oraz konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu metodyki kształcenia i wychowania z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyka odbywać się powinna w szkole/placówce oświatowej, w której odbywają się zajęcia dla osób z wadą wzroku.

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela słuchacz (praktykant) trzysemestralnych studiów podyplomowych z tyflopedagogiki powinien odbyć od drugiego semestru praktykę kształtującą jego kompetencje opiekuńczo – wychowawcze, rewalidacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne i dydaktyczne w wymiarze 120 godzin.

CELE SZCZEGóŁOWE

Celem praktyk jest w szczególności:
  • poznanie organizacji pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej z osobami z wadą wzroku,
  • nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć,
  • nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji zajęć i jej dokumentowania,
  • kształtowanie umiejętności integrowania zdobytej wiedzy w praktyce.