WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

   PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA

Liczba godzin: 270 godzin
Praktyki: 60 h 
Liczba semestrów: 

§  Adresat:
Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji do wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

§  Absolwent:

Uzyskuje kwalifikacje wychowawcy w placówkach:  wychowawca w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym lub rodzinnym i/lub kwalifikacje zawodowe do prowadzenia różnorodnych form zajęć opiekuńczych i wychowawczych w różnych instytucjach, jak:  instytucje i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, rodzinnego i wielofunkcyjnego, centra edukacji i kultury dla dzieci i młodzieży, instytucje i placówki systemu pomocy społecznej, np. ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, centrach pomocy rodzinie, domu pomocy społecznej, placówkach poradnictwa specjalistycznego, ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej, organizacjach pożytku publicznego, warsztaty terapii zajęciowej.


Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.