WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

Szybki kontakt

Dziekanat
ul. Powstańców Wlkp. 16
62-510 Konin
tel: (0 63) 245 70 08

Rekrutacja
(0 63) 245 70 08
dziekanat@wspt.pl

    WYŻSZA SZKOŁA

PEDAGOGICZNO - TECHNICZNA W KONINIE

 
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej pt.
 
Edukacja XXI wieku. Wyzwania i rzeczywistość
 
Wiodącym tematem Konferencji będzie szeroko pojęta edukacja, w jej realnych kształtach oraz wytyczanych jej przez współczesną ,,dobę” wyzwań.
 
 
Miejsce konferencji:  Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna
                                  ul. Powstańców Wielkopolskich 16,  
                                  62-510 Konin
 
Data:  31.03.2020 r.
 
Celem organizowanej Konferencji jest spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych (pedagogika, psychologia, etyka, filozofia, socjologia) zajmujących się tą problematyką oraz przedstawicieli Oświaty – nauczycieli, pracowników wszelkich instytucji oświatowo-wychowawczych. Powyższa tematyka rozpatrywana będzie dwutorowo. W aspekcie teoretycznym zmierzać będzie ku głębszemu i szerszemu poznaniu podejmowanej problematyki. W aspekcie praktycznym zaś, jej celem będzie poznanie a także wypracowanie nowych możliwości i form pomocy osobom, których dotyczy poruszana problematyka.
Zamierzeniem Konferencji jest interdyscyplinarne i wieloaspektowe rozpatrzenie podjętego zagadnienia.
Zapraszamy do udziału w Konferencji pedagogów – nauczycieli każdego szczebla edukacji, przedstawicieli wszelkich instytucji oświatowo-wychowawczych, psychologów, socjologów etyków, filozofów oraz przedstawicieli innych nauk zainteresowanych tematyką konferencji.
 
Komitet Naukowy:
Dr hab. Bronisław Rocławski Prof. nadzw. APS,   Akademia Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie;
Dr hab. Renata Zubrzycka Prof. nadzw.UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie;
Dr hab. Jan Grzesiak Prof. nadzw. UAM,  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Ks. Dr hab. Aleksander Posacki Prof. nadzw., Wyższe Seminarium Duchowne w Karagandzie, ekspert Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcystów;
Dr Bogusław Stelcer, UM, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu;
Dr hab. Anna Klim-Klimaszewska Prof. nadzw. UP-H, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;
Dr hab. Adam Czabański Prof. nadzw. UM, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu;
Dr hab. Beata Antoszewska Prof. nadzw. UW-M, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie;
Dr Izabela Nowaczyk, Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie;
Dr Joanna Domańska, Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie.
 
 
Sekretarz konferencji:
dr Joanna Domańska
 
 
Komitet organizacyjny:
- dr Joanna Domańska
- dr Anna Ziętek
 
 
 
 
Zgłaszanie udziału w konferencji:
W celu zgłoszenia udziału w konferencji, prosimy przesłać wypełnioną
Kartę zgłoszenia na adres:  konferencja@wspt.pl  do 10.03.2020roku.
 
We wszystkich sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z sekretarzem konferencji, podnr telefonu: 793 028 249
 
 
Opłata za udział w konferencji wynosi:
- udział czynny: 150 zł (w tej kwocie zawiera się publikacja artykułu)
- udział bierny:  100 zł.

     Udział w konferencji: Udział czynny: Udział bierny:
Udział w obradach Konferencji TAK TAK
Prezentacja zgłoszonego tematu/referatu TAK NIE
Certyfikat uczestnictwa czynnego w Konferencji - z  potwierdzeniem prezentacji zgłoszonego tematu/referatu TAK NIE
Certyfikat uczestnictwa biernego w Konferencji - bez potwierdzenia prezentacji zgłoszonego tematu/referatu NIE TAK
Materiały konferencyjne TAK TAK
Egzemplarz z publikacją zgłoszonego tematu/referatu TAK NIE
Przerwy kawowe i obiadowa TAK          TAK

 
 
Prosimy o uiszczenie pełnej opłaty konferencyjnej w nieprzekraczalnym terminie 04.03. 2020 roku na konto WSP-T, ul. Powstańców Wielkopolskich 16,
62-510 Konin.
Nr konta:  48 1240 1415 1111 0010 6572 9060    Bank Pekao S.A  
Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna, ul. Powstańców Wielkopolskich,
62-510 Konin
 
Na dowodzie wpłaty należy podać: Konferencja, pt. Edukacja XXI wieku. Wyzwania i rzeczywistość
 
Faktury będą wystawiane przez WSP-T na osobę lub instytucję, z konta której zostanie dokonana płatność. Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne,  poczęstunek w dniu konferencji (przerwa kawowa i obiad), publikację (w przypadku udziału czynnego).
 
Organizatorzy przewidują publikację referatów w monografii pokonferencyjnej. Referaty, które nie uzyskają aprobaty recenzentów ze względu na ich tematykę lub zawartość nie będą publikowane i nie przewiduje się zwrotu kosztów publikacji. Ostateczna decyzja o opublikowaniu, zależeć będzie od recenzentów.
 
 
 
Wymogi redakcyjne dla Autorów:
1.Objętość  tekstu – około 13-15 stron, teksty napisane w programie Microsoft Word w formacie A4,
2.Tekst zasadniczy 12 Times New Roman, interlinia  1,5.
3.Tekst przypisu – 10 Times New Roman, interlinia  1,0, przypisy na dole strony
4.Skróty w przypisach standardowe, łacińskie.
5. Przykładowe przypisy:
W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. ,,Żak”, Warszawa 1998, s. 24.
J. Błoński, Postępowanie administracyjne, [w:] J. Boć (red.)  Zadania administracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 31.
6.Streszczenie we języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe (3-5)
7.Marginesy stron L, P, G, D – 2,5, odstęp pomiędzy wierszami  1,5. Wielkość akapitu – 1 cm.
8.IIustracje, rysunki i tabele muszą być numerowane, ich tytuł umieszczamy nad tabelą, rysunkiem, wykresem, źródło podajemy pod tabelą, rysunkiem, wykresem, 10 Times New Roman.
9.Kompozycja artykułu

 • Imię i nazwisko autora, tytuł, stopień naukowym, miejsce zatrudnienia
 • Temat
 • Streszczenie w języku polskim
 • Streszczenie w języku angielskim (wraz z tytułem)
 • 3-4 słowa kluczowe w języku polskim i angielskim
 • Wstęp
 • Rozwinięcie - obowiązują śródtytuły
 • Podsumowanie
 • Bibliografia

 
Harmonogram konferencji

 • do 10.03. 2020           - przesłanie zgłoszenia udziału w konferencji
 • do 15.03. 2020           -  informacja o przyjęciu tematu referatu na konferencję
 • do 16.03. 2020           - dokonanie pełnej opłaty za udział w konferencji
 • do 30.04. 2020           -  nadesłanie artykułu naukowego do publikacji na adres: konferencja@wspt.pl

 "Udział w Konferencji dla studentów WSPT w Koninie jest bezpłatny. Studenci, którzy chcieliby otrzymać materiały konferencyjne oraz skorzystać z posiłków wnoszą opłatę w wysokości 30 zł."
 
Informacje dodatkowe:
Uczestnicy konferencji mają możliwość samodzielnego zarezerwowania miejsca noclegowego w:
1. Hotel Konin, Aleje 1 Maja 13, tel. 63 24 37 600
2. Hotel Pałacyk, Aleje 1 Maja 15, tel. 63 245 77 77
3. Zajazd Grodzki, Plac Wolności 7, tel. 606 427 755
Opłatę za nocleg ponosi uczestnik Konferencji.