WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna Biuletyn Informacji Publicznej
slogan

WSPT w Koninie realizuje  projekt „Dobrze przygotowany nauczyciel przyszłością oświaty” współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe. 

Celem projektu jest wsparcie wybranych szkół, ich dyrektorów, nauczycieli  , szkolnych opiekunów praktyk i studentów naszej Uczelni podczas wdrażania nowego programu praktyk, kształtującego kompetencje pedagogiczne i postawy twórcze studentów oraz emocjonalną więĹş z przyszłym zawodem i środowiskiem nauczycielskim.

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA