WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Szanowni Studenci,
zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/X/2016 Prezydent Wyższej Szkoły Pedagogiczno - Technicznej w Koninie z dnia 25 paĹşdziernika 2016 r. informujemy, że  w roku akademickim 2016/2017 studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie :
1) stypendium socjalnego,
2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów,
4) zapomogi.

Jednocześnie informujemy, że Samorząd Studencki wraz z Prezydent Wyższej Szkoły Pedagogiczno - Technicznej w Koninie dokonał podziału funduszy na kwoty przeznaczone na poszczególne rodzaje świadczeń pomocy materialnej oraz ustalił maksymalną miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację tę określa się na podstawie dokumentów o osiągniętych dochodach w ostatnim roku podatkowym w rodzinie studenta. Dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie studenta uprawniający do otrzymania takiego świadczenia nie może przekraczać kwoty 1043,90 zł (netto). Wysokość stypendium socjalnego zależy od przedziału dochodowego, w którym znajdzie się dochód (netto) na osobę w rodzinie studenta. Dochód przyjęty na rok akademicki 2016/2017 Zarządzenie Nr 2/X/2016 Prezydent Wyższej Szkoły Pedagogiczno - Technicznej w Koninie z dnia 25 paĹşdziernika 2016 r.
 

Uwaga!
Zgodnie z Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno - Technicznej w Koninie każdy student ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (załącznik nr 1 do regulaminu).