WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna Biuletyn Informacji Publicznej
slogan

Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie zaprasza do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych:

 • Zarządzanie oświatą

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania instytucjami oświatowymi oraz kadry kierowniczej do pracy w szkolnictwie (prowadzone w porozumieniu z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli CSWIEDZA).
Czas trwania: 2 semestry
210 godzin zajęć dydaktycznych
30 godzin praktyk
Cena: 2400zł

 • Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Studia te umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną (prowadzone w porozumieniu z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli CSWIEDZA).
Czas trwania: 2 semestry
170 godzin zajęć dydaktycznych
150 godzin praktyk
Cena: 2400zł

 • Przygotowanie pedagogiczne

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające im projektowanie i organizowanie procesu kształcenia na różnych poziomach edukacji.
Czas trwania: 3 semestry
390 godzin zajęć dydaktycznych
150 godzin praktyk
Cena: 3900zł

 • Pedagogika specjalna 
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi pedagogiki specjalnej w obrębie jej wszystkich subdyscyplin (m.in. oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki terapeutycznej, pedagogiki resocjalizacyjnej), a zwłaszcza wyposażenie ich w wiedzę o niepełnosprawności umysłowej, rozwoju i funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych oraz ich specyficznych potrzebach edukacyjnych, emocjonalnych i społecznych.
Czas trwania: 3 semestry
Cena: 400 zł/m-c 
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
W toku studiów słuchacze zdobędą pogłębione umiejętności m. in. w zakresie: organizowania i prowadzenia działań pomocowych wobec wspomaganych oraz wspierających rodziców oraz nauczycieli, diagnozowania i identyfikowania środowiska życia, potrzeb społecznych, trudności wychowawczych, edukacyjnych osób korzystających ze wsparcia, metodyki pracy ze wspomaganymi, a także konstruowania warsztatu pracy doradcy. 
Czas trwania: 3 semestry
Cena: 400 zł/m-c 
 • Fizyka

Studia przeznaczone są do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą pozyskać wiedzę w zakresie fizyki.
Czas trwania: 3 semestry
330 godzin zajęć dydaktycznych
Cena: 3900zł

 • Matematyka

Studia przeznaczone są do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą pozyskać wiedzę w zakresie matematyki.
Czas trwania: 3 semestry
330 godzin zajęć dydaktycznych
Cena: 3900zł

 • Administracja – prawo zarzadzanie i organizacja

Celem studiów jest pogłębienie i zaktualizowanie wiedzy z zakresu prawa, sprawności organizacyjnej oraz umiejętności interpersonalnych w obszarach administracji publicznej.
Czas trwania: 2 semestry
220 godzin zajęć dydaktycznych
30 godzin praktyk
Cena: 2800zł

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, edukacja i zarządzanie

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji z dziedziny BHP dla wszystkich sektorów gospodarki, oraz uzyskanie praktyczne umiejętności pozwalające skutecznie i efektywnie realizować wyzwania przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa.
Czas trwania: 2 semestry
220 godzin zajęć dydaktycznych
30 godzin praktyk
Cena: 2800zł

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy i ochrona przeciwpożarowa

Celem studiów jest podwyższenie uzyskanie kwalifikacji osób zatrudnionych lub mających w przyszłości podjąć pracę w służbach BHP, a także aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Czas trwania: 2 semestry
220 godzin zajęć dydaktycznych
30 godzin praktyk
Cena: 2800zł

 • Rolnictwo

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji rolniczych, które są poświadczone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych. Pozwalają one na zakup ziemi oraz ubieganie się o środki z funduszy i programów unijnych wspierających polskie rolnictwo.
Czas trwania: 2 semestry
210 godzin zajęć dydaktycznych
30 godzin praktyk
Cena: 2400zł

 • Neurologopedia

Celem studiów jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy z pacjentami z zaburzeniami mowy, uwarunkowanymi uszkodzeniami lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego.
Czas trwania: 2 semestry
270 godzin zajęć dydaktycznych
90 godzin praktyk
Cena: 4200zł

 • Logopedia

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów w zakresie terapii zaburzeń mowy do szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych, burs, internatów, placówek wychowania pozaszkolnego, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, w tym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (w zależności od poziomu wykształcenia, wymaganego do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły i placówki)
Czas trwania: 4 semestry
600 godzin zajęć dydaktycznych
180 godzin praktyk
Cena: 5600zł

 • Oligofrenopedagogika

Celem studiów jest nadanie kwalifikacji do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego oraz przygotowanie do pracy w m.in.: szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych. 
Czas trwania: 3 semestry
450 godzin zajęć dydaktycznych
180 godzin praktyk
Cena: 4000zł

 • Terapia logopedyczna

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie do pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami mowy. Są to studia podyplomowe doskonalące.
Czas trwania: 2 semestry
200 godzin zajęć dydaktycznych
30 godzin praktyk
Cena: 2400zł

 • Rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Celem studiów jest nadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Czas trwania: 2 semestry
300 godzin zajęć dydaktycznych
120 godzin praktyk
Cena: 3600zł
 

 • Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w szkołach przyszpitalnych, sanatoriach itp. oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych, opiekuńczo- wychowawczych i rehabilitacyjnych z uczniami przewlekle chorymi oraz z chorobami psychosomatycznymi i/lub niepełnosprawnością ruchową.
Czas trwania: 3 semestry
450 godzin zajęć dydaktycznych
180 godzin praktyk
Cena: 3900zł

 • Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia

Celem studiów jest uzyskanie przez absolwentów uprawnień pedagogicznych w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz możliwości wykonywania zawodu kuratora sądowego, wychowawcy w schroniskach, zakładach poprawczych dla nieletnich i świetlicach socjoterapeutycznych.
Czas trwania: 3 semestry
450 godzin zajęć dydaktycznych
180 godzin praktyk
Cena: 3900zł

 • Surdologopedia

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy w zakresie surdologopedii. Są to studia podyplomowe doskonalące.
Czas trwania: 3 semestry
270 godzin zajęć dydaktycznych
90 godzin praktyk
Cena: 3800zł

 • Artoterapia - artystyczne działania interdyscyplinarne

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę, zdobycie umiejętności integrowania działań ekspresywnych i percepcyjnych podmiotu terapii, zastosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, psychoterapii oraz nauk o sztuce w procesie profilaktyki i terapii zaburzeń rozwoju człowieka, przygotowanie uczestników do organizacji i realizacji zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne, a także rozwinięcie kompetancji arteterapeutycznych.
Czas trwania: 2 semestry
200 godzin zajęć dydaktycznych
30 godzin praktyk
Cena: 2400zł

 • Wczesna interwencja logopedyczna

Studia przeznaczone są dla logopedów pragnących specjalizować się w profilaktyce i wczesnym wspomaganiu rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaków oraz dzieci o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju i zespołach wad genetycznych.
Czas trwania: 2 semestry
270 godzin zajęć dydaktycznych
90 godzin praktyk
Cena: 3000zł

 • Bibliotekoznawstwo i technologia informacyjna

Celem studiów jest nadanie uprawnień do pracy w bibliotekach różnych typów (z wyjątkiem bibliotek pedagogicznych)
Czas trwania: 2 semestry
270 godzin zajęć dydaktycznych
90 godzin praktyk
Cena: 2400zł

 • Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Celem studiów jestuzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną.
Czas trwania: 2 semestry
200 godzin zajęć dydaktycznych
150 godzin praktyk
Cena: 2200zł

 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z odnową biologiczną

Celem studiów jest przygotowaniespecjalistów: instruktorów gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej do pracy w placówkach oświatowych oraz publicznych i niepublicznych ośrodkach korekcyjnych, a także instruktorów odnowy biologicznej do pracy w ośrodkach, hotelach i innych placówkach wellness i SPA
Czas trwania: 3 semestry
270 godzin zajęć dydaktycznych
90 godzin praktyk
Cena: 3600zł

 • Integracja sensoryczna

Celem studiów jest przygotowanie do pracy z osobami, u których występują dysfunkcje SI.
Czas trwania: 3 semestry
270 godzin zajęć dydaktycznych
90 godzin praktyk
Cena: 3600zł

 • Odnowa biologiczna

Celem studiów jest nadanie specjalizacyjnego wykształcenia zgodnie z perpektywicznymi potrzebami rynku pracy. Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy jako instruktor odnowy biologicznej w instytucjach związanych ze sportem, rekreacją, turystyką i rehabilitacją.
Czas trwania: 2 semestry
200 godzin zajęć dydaktycznych
30 godzin praktyk
Cena: 2400zł

 • Zarządzanie placówkami żywienia zbiorowego i hotelami

Celem studiów jest zdobywanie oraz rozwijanie kompetencji z zakresu zarządzania w obiektach noclegowych i w gastronomii.
Czas trwania: 2 semestry
200 godzin zajęć dydaktycznych
30 godzin praktyk
Cena: 2400zł

 • Psychodietetyka

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu diagnozowania problemów psychologicznych będących przyczyną otyłości i zaburzeń odżywiania.
Czas trwania: 2 semestry
200 godzin zajęć dydaktycznych
30 godzin praktyk
Cena: 2400zł

 • Trener personalny i dietetyka w sporcie

Celem studiów jestprzygotowanie specjalistów do pracy w rekreacji, organizacji czasu wolnego ludzi w różnym wieku i różnym stanie zdrowia fizycznego, społecznego i psychicznego.
Czas trwania: 2 semestry
200 godzin zajęć dydaktycznych
30 godzin praktyk
Cena: 2400zł

 • Edukacja zdrowotna z elementami pierwszej pomocy

Przygotowanie do realizacji zadań związanych z edukacją zdrowotną i promocja zdrowia w miejscu pracy (w tym również dla pracowników socjalnych, przedstawicieli zawodów medycznych, pracowników instytucji samorządowych i pozarządowych).
Czas trwania: 2 semestry
250 godzin zajęć dydaktycznych
Cena: 3000zł


Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu),
 • fotografia legitymacyjna,
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),

Dokumenty  można dostarczyć osobiście do Dziekanatu WSPT lub wysłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Uczelni: Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 62-510 Konin