WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna Biuletyn Informacji Publicznej
slogan

Studia Podyplomowe

Zajęcia prowadzone on-line lub w trybie hybrydowym

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). 
Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – zostało zmienione Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, którego bazą jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Wpisowe - 50 zł


drugi kierunek na studia podyplomowe 50% zniżki

 

Kwalifikacyjne Studia podyplomowe

KIERUNEK SEMESTRY CENA ZA SEMESTR
Arteterapia w edukacji 3 900 PLN
Muzykoterapia w edukacji 3 900 PLN
Bibliotekoznawstwo 3 900 PLN
Biologia w szkole 3 900 PLN
Doradztwo zawodowe – Coaching 3 900 PLN
Przyroda w szkole 3 900 PLN
Historia w szkole 3 900 PLN
Chemia w szkole 3 900 PLN
Edukacja dla bezpieczeństwa (status szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa) 3 900 PLN
Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 3 900 PLN
Surdopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową 3 900 PLN
Tyflopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową 3 900 PLN
Edukacja, terapia i wspomagania osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera 3 900 PLN
Edukacja, terapia i rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym 3 900 PLN
Edukacja włączająca 3 900 PLN
Edukacja zdrowotna z elementami pierwszej pomocy w szkole – NOWY KIERUNEK 3 1000 PLN
Edukacja obywatelska z elementami pierwszej pomocy w szkole – NOWY KIERUNEK 3 1000 PLN
Etyka z filozofią w szkole 3 900 PLN
Fizyka w szkole 3 900 PLN
Geografia w szkole 3 900 PLN
Nauczanie języka polskiego jako obcego 3 900 PLN
Wychowanie obywatelskie 3 900 PLN
Informatyka z technologią informacyjno – komunikacyjną w szkole 3 900 PLN
Język obcy w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej 3 900 PLN
Język polski w szkole 3 900 PLN
Matematyka w szkole 3 900 PLN
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie 3 900 PLN
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) oraz ochrona przeciwpożarowa (ppoż.) 2 2100 PLN
Muzyka i edukacja muzyczna w szkole 3 900 PLN
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z resocjalizacją i profilaktyką i terapią uzależnień 3 900 PLN
Pedagogika korekcyjno – kompensacyjna 3 900 PLN
Pedagogika leczniczo – terapeutyczna z terapią pedagogiczną 3 900 PLN
Pedagogika opiekuńczo – socjalna z socjoterapią 3 900 PLN
Plastyka w szkole 3 900 PLN
Przygotowanie pedagogiczne (kwalifikacje nauczycielskie) 3 900 PLN
Psychologia przywództwa (studia doskonalące) 2 1200 PLN
Terapia pedagogiczna z integracją sensoryczną 3 900 PLN
Terapia zajęciowa z integracją sensoryczną 3 900 PLN
Diagnoza i terapia pedagogiczna 3 1000 PLN
Biznes i zarządzanie w szkole 3 900 PLN
Wychowanie do życia w rodzinie 3 900 PLN
Wychowanie fizyczne w szkole 3 900 PLN
Zarządzanie placówkami oświatowymi 2 1200 PLN
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną 3 1000 PLN
Wczesne nauczanie języka angielskiego (z certyfikatem B2) 3 1300 PLN
Neurologopedia 3 1200 PLN
Logopedia (kwalifikacyjne studia logopedyczne) 4 1050 PLN
Pedagogika terapeutyczna z rewalidacją 3 900 PLN
Psychoterapia – NOWY KIERUNEK 8 4100 PLN
Terapia uzależnień 3 900 PLN
Pedagog szkolny 3 900 PLN
Edukacja, terapia i wspomagania osób z ADHD 3 900 PLN
Pedagogika zabawy z rytmiką (studia doskonalące) 2 1200 PLN
Pedagogika zabawy i metody aktywne w edukacji i wychowaniu 3 900 PLN

 
Teoretyczna część Studiów odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia praktyczne organizowane są stacjonarnie.
 
Zajęcia prowadzone on-line lub w trybie hybrydowym
 

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania

KIERUNEK SEMESTRY CENA ZA SEMESTR
Executive Master of Business Administration (MBA) 2 4750 PLN
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzaniew sporcie 2 7000 PLN
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w turystyce 2 4750 PLN
Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie oświatą i placówkami kultury 2 4750 PLN
Doctor of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 4750 PLN
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 1350 PLN
Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia 2 1450 PLN
Zarządzanie procesowe organizacją 2 1500 PLN
Negocjacje kryzysowe i policyjne 2 1900 PLN
Marketing i reklama z elementami public relations 2 1500 PLN
Turystyka i rekreacja 2 1900 PLN
Hotelarstwo i gastronomia 2 1850 PLN
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej 2 1500 PLN
Zarządzanie w ochronie zdrowia 2 1500 PLN
Odnawialne źródła energii 2 2100 PLN
Zarządzanie rozwojem energetyki i bezpieczeństwo energetyczne 2 1750 PLN
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 2 2100 PLN
Wycena nieruchomości 2 2100 PLN
Zarządzanie nieruchomościami 2 2100 PLN
Logistyka 2 1750 PLN
Logistyka w sporcie 2 1800 PLN
Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy 2 3250 PLN
Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną z Ochroną Informacji Niejawnych i Prawnie Chronionych 2 1750 PLN

 
Teoretyczna część Studiów odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia praktyczne organizowane są stacjonarnie.
 
Zajęcia prowadzone on-line lub w trybie hybrydowym
 

Studia podyplomowe z zakresu rolnictwa

KIERUNEK SEMESTRY CENA ZA SEMESTR
Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych 2 1200 PLN
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych 2 1250 PLN
Integrowana produkcja i ochrona roślin 2 1250 PLN

 
Zajęcia prowadzone on-line lub w trybie hybrydowym
 
Studia podyplomowe z zakresu transportu kolejowego

KIERUNEK SEMESTRY CENA ZA SEMESTR
Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych 2 2000 PLN
Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym 2 2000 PLN
Zarządzanie i Bezpieczeństwo w Sektorze Transportu Kolejowego 2 2000 PLN
 
Teoretyczna część Studiów odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams. Zajęcia praktyczne organizowane są stacjonarnie.
 
Teoretyczna część Studiów odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams Zajęcia praktyczne organizowane są stacjonarnie w nowoczesnych pracownikach i klinikach oraz u partnerów technologicznych. Małe grupy warsztatowe 8 -12 osób.
 
 
Studia podyplomowe z zakresu nauk medycznych i o zdrowiu

KIERUNEK SEMESTRY CENA ZA SEMESTR
Seksuologia kliniczna - NOWY KIERUNEK 2 2100 PLN
Medycyna estetyczna (po utworzeniu grupy minimum 10 osób) 2 9000 PLN
Zabiegi estetyczne w kosmetologii (po utworzeniu grupy minimum 10 osób) 2 7500 PLN
Kosmetologia medyczna (po utworzeniu grupy minimum 10 osób) 2 3000 PLN
Ratownictwo przedmedyczne 2 2100 PLN
Trychologia kosmetologiczno – lecznicza (po utworzeniu grupy minimum 10 osób) 2 2100 PLN
Podologia 2 2100 PLN
Ziołolecznictwo i aromaterapia 2 2100 PLN
Surowce naturalne w recepturze kosmetologicznej 2 3000 PLN
Psychodermatologia 2 2100 PLN
Sensoryka i podstawy perfumerii 2 2100 PLN
Dietetyka 2 2100 PLN
 
Zajęcia prowadzone on-line lub w trybie hybrydowym
 
Studia podyplomowe z zakresu informatyki
 
KIERUNEK SEMESTRY CENA ZA SEMESTR
Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych i telekomunikacyjnych 2 5000 PLN
Testowanie bezpieczeństwa systemów IT 2 4000 PLN
 

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu),
  • fotografia legitymacyjna,
  • orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),

Dokumenty  można dostarczyć osobiście do Dziekanatu WSPT lub wysłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Uczelni: Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 62-510 Konin