WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan

Szybki kontakt

Dziekanat
ul. Powstańców Wlkp. 16
62-510 Konin
tel: (0 63) 245 70 08

Rekrutacja
(0 63) 245 70 08
dziekanat@wspt.pl

I Konferencja Naukowa
Edukacja – Praca – Rynek Pracy

 


            Dnia 17 maja 2014 odbyła się w Wyższej Szkole Pedagogiczno-Technicznej w Koninie I Konferencja Naukowa pod znamiennym tytułem Edukacja-Praca Rynek Pracy.

Konferencja organizowana była przy współpracy Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego. Określając założenia programowe Konferencji przyjęto jako wiodące te zagadnienia, które w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno- gospodarczej i globalizacyjnej są ważne tak dla człowieka jak i instytucji, organizacji, społeczności lokalnych, państwa. Zakresami problemowymi Konferencji były:
-        Rola i zadania organizacji edukacyjnych w przygotowaniu i doskonaleniu zawodowym pracowników;
-        Problemy pracy pracowników;
-        Rynek pracy w wymiarze lokalnym i globalnym;
-        Perspektywy teoretyczna i praktyczna rozwoju zawodowego człowieka.

            Tak określona problematyka obrad Konferencji pozwoliła na diagnozę istotnych problemów edukacyjnych, pracy, funkcjonowania organizacji. Ponadto konferencja pozwoliła na wymianę doświadczeń naukowo – badawczych, ale także praktycznych w zakresie problemów wiodących Konferencji. Przede wszystkim była to prezentacja dorobku pracowników nauki w zakresie badań i analiz przygotowania kadr pracowniczych, diagnozy sytuacji na  rynku pracy, jego potrzeb, tranzycji z i do rynku pracy, doradztwa zawodowego. Konferencja była okazją integracji środowiska naukowego WSP-T wokół zagadnień profesjonalnego modelu kształcenia oraz funkcjonowania uczelni w środowisku z jej społeczno- gospodarczym otoczeniem.. Natomiast dynamiczna, na wysokim poziomie merytorycznym przebiegająca debata teoretyków i praktyków (przedstawicieli organizacji gospodarczych, edukacyjnych, technicznych, społecznych) to było poszukiwanie spójności zagadnień teoretycznych z problemami praktyki oraz profesjonalizacji kadr w obszarze przygotowania i rozwoju  zawodowego, kariery zawodowej.  W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele 8 ośrodków naukowych Kraju (Warszawy, Bydgoszczy, Opola, Zielonej Góry, Wrocławia, Koszalina, Konina, Płocka).

Przewiduje się wydanie monografii prezentowanych materiałów konferencyjnych. Patronat nad przebiegiem Konferencji przyjął Rektor WSP-T – prof. Krzysztof Gandziarski oraz Prezydent Miasta Konina – Józef Nowicki. Obradom przewodniczył prof. Bogusław Pietrulewicz.