WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
SURDOPEDAGOGIKA I/LUB TYFLOPEDAGOGIKA
 
Liczba godzin: 350/500h
Praktyki: Tak dla oświaty (120h i/lub 120h)
Liczba semestrów: 


Adresat: 
Absolwenci studiów I i II stopnia,posiadajacy kwalifikacje pedagogiczne ( dotyczy nauczycieli) i zaświadzcenie od lekarza o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu surdopedagoga i tyflopedagoga.
 
Absolwent: 
Uzyskuje kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą  oraz osobami dorosłymi z dysfunkcjami rozwoju,tj. z wadą słuchu i niesłyszących oraz niewidomymi i słabowidzącymi..


Uruchomienie kierunku następuje po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników. Osoby, które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie, mają pierwszeństwo  w zapisie na kolejną edycję.