WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna
slogan
Pedagogika wieku dorosłego(gerontologia)

Czas trwania: 2 semestry

Adresat: osoby z wykształceniem wyższym

Absolwent: ma kompetencje do pracy z dorosłymi w placówkach opiekuńczych dla osób dorosłych i starszych, jak; domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy społecznej
i środowiskowe, ośrodki interwencji kryzysowej, opieki długoterminowej dla przewlekle chorych, placówkach opieki społecznej - ROPS, MOPR, PCPR, OPS;- placówkach opieki medycznej dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, oraz opieki paliatywnej hospicyjnej, ZOL (zakłady opiekuńczo-lecznicze), ZOP (zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne), oddziały rehabilitacyjne – głównie w zakresie pedagogiki zdrowia i edukacji medycznej w zdrowiu (promocja zdrowia, profilaktyka gerontologiczna) i chorobie (edukacja w terapii monitorowanej we współpracy z lekarzem – „compliance”);- instytucjach działających na rzecz pomocy osobom marginalizowanym (np. z powodu choroby alkoholowej, uzależnienia od narkotyków, choroby psychicznej itp.).