WSPT Wyższa Szkoła Pedagogiczna Biuletyn Informacji Publicznej
slogan

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PUBLICZNYM
PROFIL PRAKTYCZNY
TYP STUDIÓW: I STOPNIA
JĘZYK:POLSKI
CZAS TRWANIA: 3 LATA – 6 SEMESTRÓW
FORMA STUDIÓW:NIESTACJONARNE
 
OPIS KIERUNKU
 
Kierunek bezpieczeństwo publiczne stawia sobie za cel przygotowanie absolwenta do wymagań stawianych mu współcześnie przez gospodarkę opartą na wiedzy, innowacji i adaptacji do potrzeb rynku pracy, którą cechuje szybkie tempo przemian oraz wzrost znaczenia nowych technologii, przede wszystkim wiążących się z przetwarzaniem informacji i przepływem wiedzy. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, kształcenie winno wychodzić naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, stąd absolwent kierunku, oprócz kwalifikacji przyswoi sobie również podstawowe umiejętności „miękkie”.
Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo publiczne jest adekwatne do potrzeb rozwoju regionu i kraju,  a wynika z społecznych i humanistycznych idei rozumienia człowieka, diagnozowania jego potrzeb i problemów oraz tworzenia adekwatnych strategii pomocowych i systemów wsparcia. Uwzględnia także światowe założenia rozwoju edukacji.
 
PERSPEKTYWA ZAWODOWA ABSOLWENTA
 
Studiowanie na kierunku bezpieczeństwo publiczne ma zapewnić wykształcenie osób twórczych  Bardzo ważne jest profesjonalne przygotowanie studentów do pracy i dalszego rozwoju oraz realizacji różnych zadań edukacyjnych, dbania o rozwijanie zainteresowań oraz ustawiczne doskonalenie własnych umiejętności praktycznych.
Dzięki uzyskanej wiedzy i kompetencjom zgodnym z efektami uczenia się, absolwent ww. studiów jest zdolny do podjęcia pracy zawodowej w wielu podmiotach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, np. w formacjach i służbach mundurowych, w agencjach ochrony, w agencjach detektywistycznych w administracji publicznej i samorządowej. Potrafi, w oparciu o posiadaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, podejmować decyzje zmierzające do rozwiązywania problemów i podejmowania istotnych decyzji z punktu bezpieczeństwa. Student będzie studiował na kierunku interdyscyplinarnym, gdzie zajęcia z obszaru nauk społecznych zostaną wsparte narzędziami informatycznymi, a w kształtowaniu umiejętności interpersonalnych (miękkich) pomogą nauki społeczne. Pozwoli to na rozwinięcie twórczego i innowacyjnego podejścia do rozwiązywanych problemów, wykształci ciekawość poznawczą oraz gotowość do rozwijania i doskonalenia własnych kompetencji i umiejętności.